Inbjudan instruktörsutbildning

posted in: Utbildning | 0

Passa på

att gå en teoretisk utbildning tillsammans med Sjövärnskåren

Kursdatum är helgen 19-20 november 2022 och/eller 18-19 mars 2023 minimiantal 5 personer.
Vi måste ha er anmälan senast tre veckor för kursstart, för att kunna avboka kursen utan kostnad!

Sommarhälsning till båtägare i Skåne

posted in: Okategoriserade | 0

Skånes Båtförbund vill önska alla båtägare en skön sommar på sjön.

Vi vill samtidigt göra er uppmärksam på säkerheten för er båt och personerna som färdas i den.

På vår hemsida finns en broschyr för egen kontroll av båten. Egen kontroll 

En genomgång av båten innan sjösättning men även senare gör den säkrare.

…Se till att alla funktioner i båten fungerar så att ni slipper anlita sjöräddningen eller någon annan.

…Kontrollera flytvästarna, alla ombord ska ha flytväst och de ska vara på framförallt under gång.

…Det finns vattentätt fodral till mobilen, så fungerar den även om den skulle få vatten över sig.

…Försiktighet råder vid landstigning och sluta att hoppa i land, ett steg bör räcka.

…Se till att första hjälpen väskan är uppdaterad.

 

Med önskan om en skön och problemfri sommar

Kjell Holst

Ordförande i Skånes Båtförbund

Skånes Båtförbunds möte kring båtstölder

posted in: Okategoriserade | 0

Lördagen den 25 september hade Skånes Båtförbund en träff med båtklubbarna i Skåne och inbjudna gäster Johan Mangbo, kommunpolis i Helsingborg, Per Ingberg, skadechef på Svenska Sjö, Hans Lindblom, Security Partner, Ola Runesson, stöldskydd och säkerhet från Svenska Båtunionen (SBU) och Jonas Gregor, Säkerhetskonsult.

Johan berättade att det är viktigt med samverkan mellan olika myndigheter. 1,3 miljoner brott anmäls årligen, det finns 220 territoriella nätverk i Sverige, stor ökning av sprängdåd. I region Syd får man cirka 3 000 samtal/dygn och det resulterar i ungefär 1 000 ärende. Han berättade även att i Sverige finns ungefär 20 000 poliser jämfört med Frankrike som motsvarande skull ha 36 000 och Tyskland 32 000. Det som behövs är bättre samverkan för att trygga oss. Rekommendationen från Polisen är att få en balans mellan fysiska skydd, teknik (larm, kamera, m.m.) och egna insatser.

 

Hur kan vi skydda?

 1. Avgränsning = staket och grind
 • Hur högt? Möjlighet att köra in i hamnen nattetid?
 • Runt hela eller delar av hamnen?
 1. Kamera/sensor/larm
 • Lagstiftning? Anställda? Inbrotts/brand/överfallslarm
 • Larmoperatör
 1. Respons
 • Vakthund
 • Vaktbolag och båtförening
 • Krishantering

 

Upptäcka, försvåra och hantera

Informationssäkerhet

 1. Vad finns i sociala medier om mig, min familj och mitt företag?
 2. Hur hanteras och lagras information på olika plattformar
 3. I vilka sammanhang syns jag? Medveten strategi?
 4. Skånes Båtförbunds strategi för informationssäkerhet?
 5. Skånes Båtförbunds kommunikationsstrategi`?

Litteratur och rapporter

SÄPO har gett ut

 1. Introduktion till säkerhetsskydd
 2. Säkerhetsskyddsanalys
 3. Fysiskt skydd
 4. Informationssäkerhet
 5. Personsäkerhet

MSB – informationssäkerhetsplan

Det finns företag som gör bakgrundskontroller och det finns någon hamn som göra detta när man söker hamnplats t.ex. genom att begära personnummer. Viktigt är att ha kontakt med egen polis, t.ex. genom Coboats, för att slippa hamna i växeln och förklara vad som hänt.

Tullen har fått fler befogenheter men inte mer medel!

Det stjäls även många jordbruks- och skogsmaskiner. SBU bör tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) uppvakta politiker för att få tillstånd en förändring när det gäller utförsel, det handlar om många miljoner/miljarder som försvinner ut ur landet. Opinionsbildning är viktigt och likaså förebyggande arbete.

Per berättade att 50% av stölder de ersätter är utombordsmotorer vilket kostar försäkringsbolaget 300 mkr, till detta kommer kostnader för båtägaren. Det är lätt att ta bort numret på utombordsmotorerna. Det finns ett företag Larmtjänst som är en samordning mellan de olika försäkringsbolagen. 80–85% av de som stjäls hamnar i öststaterna. Risken att åter bli drabbad är stor och rekommendationen är: att har du fått en ny motor, lås in den och vänta ett tag innan du använder den. Tjuven vet att du fått en ny motor och risken finns då att hen återkommer. Även växelhusen är eftertraktade och på dessa finns ingen märkning, rådet är att märka. De begärliga motorerna var Suzuki, Yamaha och Honda där serienumret en lättavlägsnad plastflärp, medan övriga har det instansat i godset.

I Stockholm finns nu ett pilotprojekt ”Team marin” som rör sig i Stockholms län på bl a vattenskoter. Man kommer att använda sig av ”undervattensljud” och bild.

Ola har som sitt område i SBU stöldskydd och säkerhet. Fokus på båtstölder.  Det finns olika bolag som sysslar med spårsändare, DNA-märkning.

Från deltagarna fanns önskemål om att lägga till ett kapitel i Hamnboken för fritidsbåtar som handlar just om stöldskydd.

Hans berättade att han arbetar med övervakningssystem med spårsändning, DNA-märkning och larm, som även kan ha gaslarm, översvämning, batteriövervakning i båten. Han har utvecklat en standardlösning för båt och marina förhållande.

Jonas berättade att teknik är ett komplement. Tidigare var det Länsstyrelsen som gav tillstånd till att sätta upp kamera. Det är inte längre så utan numera är det upp till var och en att ha koll på ansvaret för anläggningen, inte tillverkarna. Förhandssamråd kan man, och bör man, söka hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Det gäller att dokumentera, följa upp regelverk. Vad är syftet med kameraövervakning, GDPR. När ska det spelas in, alltid eller endast nattetid. Ska det sättas upp kamera måste man också sätta upp en skylt med mycket text, inte bara en bild av en kamera. Vem är personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter m m. En fråga som man bör ställa sig är: Har vi verkligen undersökt alla andra alternativ innan man ansöker om kameraövervakning!, läs mera på  www.imy.se.

Ett alternativ som deltagarna uppmärksammades om är att Coboats finns och det är ett användbart medel att kommunicera inom båtklubben, i Skåne och till polisen. Har båtklubben egna vakter bör de ha Coboatsappen i sina telefoner vid vaktpasset, så att de kan meddela båtägarna om problem som upptäcks vid passet och de kan larma polis och båtägarna via appen.

Sammanfattning av mötet bör bli att klubbarna bör ha bevakning, belysning i hamnarna och någon sorts avstängning till hamnen. Båtklubbarna bör också följa utvecklingen om hur vi kan använda kameraövervakning.

Vid minnesanteckningarna

Lisbet Nilsson

Stölder i båtklubbar

posted in: Okategoriserade | 0

Intresseförfrågan angående stöldåtgärder

 

2021-05-06

Intresseförfrågan angående.

Stölder i båtklubbar.

Skånes Båtförbund avser att hålla en diskussion om stölderna i våra hamnar. Tanken är att bjuda in försäkringsbolag och representanter för övervakningsföretag för att försöka klargöra vad som kan, och får, göras för att stävja stölderna.

Tanken är att detta skulle äga rum tidigt i höst och att alla båtklubbar kan delta. Beroende på hur Coronasituationen utvecklas får vi sedan se om det går att ha ett fysiskt möte med en ENKEL förtäring eller en digital seans. För att få en uppfattning om intresset vill vi ha en preliminär anmälan, se nedan.

De senaste åren har båtar och, främst, utombordsmotorer stulits i hamnarna. Miljardbelopp har försvunnit ur landet, främst till Östeuropa, på ett sätt som har alla tecken på att vara välorganiserat.

För båtägaren blir det ett avbräck i fritidsaktiviteterna och försäkringspremierna skjuter i höjden. För försäkringsbolagen stiger kostnaderna för stölderna och premierna måste höjas.

För tjuvarna är det fritt fram. Riskerna är minimala. Inga kontroller av utförsel, det är normalt inte tillåtet att inspektera fordon som passerar gränsen på utresa.

I flera år har det diskuterats att skärpa kontrollerna men inget har hänt. Förstärkning av inresekontroller finns det medel till medan stöldgods för miljarder förs ut närmast okontrollerat. Trots påtryckningar ignoreras detta av styrande politiker. Svårt att förstå.

Mot denna bakgrund förefaller det enda som kan göras vara att lösa problemen på egen hand. Hjälp från de styrande är inte att påräkna. Så vad kan vi göra? Att inhägna hamnen är en möjlighet. Problemet är att hamnen är en del av samhället, många tycker om att vandra runt på bryggorna och titta på de vackra båtarna. När man skall sälja bostäder i närheten av hamnarna är det alltid mot en för- och bakgrund av bryggor och båtar. Ofta är hamnarna också arrenderade av kommunen och förbjudna att spärra av hamnområdet. Det r svårt att få klubbmedlemmar att ställa upp att gå vakt. Endera har man ett dagtida arbete eller så har man uppnått en ålder som inte befrämjar nattvandring.

En alternativ möjlighet är att kameraövervaka området. Där finns då inskränkningar så att man inte får ha en övervakning som kan göra det möjligt att identifiera tjuvarna. Möjligen skulle en övervakning med kameror som inte kan identifiera någon kombinerat med en övervakningscentral och en snabbutryckande grupp av vittnen vara en framkomlig väg. Problemet då är att tillgreppen sker på några få minuter, sedan är stöldgodset borta på väg till uppsamlingsplatser eller direktexport. Vittnesgruppen kan eller får inte ingripa. Myndighetspersoner med rätt att ingripa är normalt inte inom ett fåtal minuters avstånd från brottsplatsen och har ofta annat att göra. Tjuvarna kommer även sjövägen vilket ytterligare försvårar ingripanden.

Återigen, vi måste agera på egen hand. Här ges möjlighet att diskutera med sakkunniga och försöka hitta strategier för att försvåra för, och avskräcka, tjuvarna! Vi vill ha våra båtar som vi ofta arbetat hårt i många timmar för att hålla i stånd, i fred! Att titta med misstänksamhet på främmande personer på bryggan är inte det goda båtlivet.

 

Vi vill ha en intresseanmälan snarast och senast 1/6!

 

Skicka ett mail till info@skanebat.se med uppgift om klubb, namn på potentiell deltagare, mailadress och lämplig dag och tidpunkt i veckan.  I tiden siktar vi på månadsskiftet augusti/september. Plats eller digitalt kommer senare.

Skånes Båtförbund

Björn Skarin
sekreterare