Statuter  
för erhållandet av Skånes Båtförbunds
förtjänsttecken

 1. Skånes Båtförbunds förtjänsttecken är följande:
  a.      
  Förtjänsttecken i Guld
  b.      Förtjänsttecken i Silver
  c.      Minnestallrik i tenn
  d.      Bordsstandert
 2. Utdelning av förtjänsttecken handhas av ett sekret utskott bestående av förbundets ordförande, kassör och valnämndens ordförande.
 3. Berättigade att inkomma med förslag till utmärkelse är:
  a.      Förbundsstyrelsen och dess enskilda ledamöter.
  b.      Klubbstyrelse i klubb ansluten till förbundet.
  c.      Sekreta utskottet och dess enskilda ledamöter.
 4. Kostnaderna för utmärkelse bestrids av förbundet.
 5. Ansökan om utmärkelse skall göras skriftligen med motivering, senast 6 veckor före fastställt datum för förbundets årsmöte.Ansökan sänds till:
  Skånes Båtförbund
  Sekreta Utskottet.
 6. Ansökan för person, som inte varit verksam under mandatperioden närmast tidpunkten för överlämnandet av förtjänsttecken upptages ej till behandling.
 7. Sekreta utskottet granskar inkomna förslag och avgör med enkel majoritet.
  För förtjänsttecken i guld och minnestallrik krävs enhälligt beslut.
 8. Förbundets styrelse kan fatta beslut om utdelning av minnestallrik som pris, eller bordsstandert som minnesgåva
 9. Vid bestämmandet av utmärkelsens valör gäller:
  a.       Förtjänsttecken i Guld; kan tilldelas person, som under minst fem mandatperioder framgångsrikt arbetat på en framträdande förtroendepost inom Skånes Båtförbunds styrelse eller i klubbstyrelse i klubb, ansluten till förbundet.
  Eller till enskild person som gjort en aktningsvärd insats för båtlivet i Skåne.
  b.       Förtjänsttecken i Silver; kan tilldelas person som under minst två mandatperioder framgångsrikt arbetat inom förbunds- eller klubbstyrelse, eller till enskild person som gjort en insats för båtlivet i Skåne.
  c.       Minnestallrik i tenn; kan tilldelas person som synligt bevis och hedersgåva som tecken på förbundets uppskattning för gjorda insatser för båtlivet i Skåne.
  d.       Bordsstandert; tilldelas klubbar anslutna till Skånes Båtförbund som medlemsbevis, eller till enskild person som minnesgåva för gjorda insatser för båtlivet.
 10. Överlämnandet av förtjänsttecken eller minnesgåva skall ske i samband med Skånes Båtförbunds årsmöte (Båtdag) eller vid annat speciellt tillfälle som beslutas.

Dessa statuter är antagna och fastställda vid 
Skånes Båtförbunds Båtdag 1988-03-12