Kommittén skall arbeta för att öka dels kunskaperna om hamn, säkerhet och miljöfrågor, dels medvetengöra det juridiska ansvaret för dessa frågor i båtlivet.
Kommittén skall arbeta efter de stadgar som har utarbetats för SkBf först och främst med att vara ett serviceorgan för såväl klubbar som myndigheter i plånboksfrågor vad avser hamnar men också även som förmedlare av långsiktiga mål inom miljön.
Kombinationen mellan turism och ekonomi i en balanserad kombination är båtlivets själ. Kommittén har för avsikt att ha en övergripande målsättning att öka miljömedvetande hos båtfolket. Dessutom öka medvetande utanför SkBf om vårt miljöarbete och att vara ett forum för medlemmar i klubbar/föreningar i miljöfrågor.
Det är miljökommitténs förhoppning att få alla klubbar/föreningar att utse en miljöansvarig person som kan bistå styrelsen med råd och rön beträffande miljö- och säkerhetsarbetet.

Foto: Abbekås hamn

Lördagen 19 november släpptes nya Handbok för fritidsbåtshamnar 2022

Handbok för fritidsbåtshamnar (tidigare Hamnboken) är den kompletta guiden för er som ska bygga upp eller förvaltar en båtklubbshamn. Handbok för fritidsbåtshamnar behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben och ger konkreta råd och anvisningar hur t.ex. bryggor ska förtöjas eller hur varvsplanen ska planeras. Handbok för fritidsbåtshamnar har reviderats under 2021-2022 och fått helt ny layout för att vara lättåtkomlig och nedladdningsbar via Svenska Båtunionens hemsida. Handbok för fritidsbåtshamnar innehåller nya avsnitt om, el, miljö, anläggning, drift och underhåll av spolplattor och har kompletterats med aktiva länkar till webbplatser som ger mer information.

Handbok för fritidsbåtshamnar finns endast tillgänglig som PDF. Önskar båtklubben en tryckt utgåva är det enklast att ta kontakt med ett lokalt företag som arbetar med utskrifter och inbindning för en offert. En av PDF:erna är särskilt avsedd för utskrift.

Till Handbok för fritidsbåtshamnar hör också en Checklista för egen kontroll av hamn- och varvsverksamhet i båtklubb.

Under 2023 revideras Checklista för egen kontroll av hamn- och varvsverksamhet igen, en ny omarbetad upplaga av den väntas klar hösten 2023.

Ladda ner Hamnhandboken här – Handbok för fritidsbåtshamnar

Bild: Wikimedia Commons

Egenkontroll Hamn för fritidsbåtar

Checklista för egen kontroll av hamn- och varvsverksamhet i båtklubb finns att ladda ner här – Egenkontroll Hamn 2019

Verksamhetsberättelser:

2017
2015