Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation, SBS, är ett samarbetsorgan för Skånes Båtförbund, Skånes Seglarförbund och Svenska Kryssarklubbens Öresundskrets och har mandat att arbeta för det totala båtlivets framtidsfrågor, främst relaterade till hamn, miljö och turism.

För en bra utveckling av båtlivet i Skåne och den kustnära turismen krävs

 • Att man vid all planering i kustområdena fastslår att kust och vatten är till för vattenaktiviteter och att dessa aktiviteter skall ges utrymme för att möjliggöra positiva aktiviteter längs kusterna och i våra hamnar till gagn för båtlivet och turismen.
 • Att den generella uppfattningen skall vara att vattenområden skall hållas fria för avspärrningar i form av broar och andra hinder för båtlivet. En bro får inte byggas med hänvisning till att den byggs öppningsbar. Vår erfarenhet är, att dessa snabbt får inskränkta öppningstider och senare blir stängda på grund av att bemanningen blir en för stor driftspost.
 • Att hamnar och kustnära områden inte får upplåtas med förtur till kommersiella verksamheter och byggbolag med enbart ekonomiska intressen.

Hemmabåtarna och båtturismen skapar stämning i hamnarna som upplevs som attraktiva miljöer för annan turism under sommarmånaderna. Tillsammans ger det ekonomi och sysselsättning i hamnmiljön genom betalning av hamnavgifter och konsumtion till gagn för affärsliv, restauranger och övrig turistnäring.

SBS – Handlingsprogram

Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation, SBS, är ett samverkansorgan för

 • Skånes Båtförbund
 • Skånes Seglarförbund
 • Svenska Kryssarklubbens Öresundskrets.

SBS, representerar ca 50 000 människor och verkar för

 • Att skånska hamnar och hamnmiljöer blir attraktiva rekreationsområden
 • Ökad båtturism i Skåne
 • Utveckling av skånsk segling som framgångsrik idrott och ungdomsverksamhet
 • Kostnadseffektiva och funktionella skånska småbåtshamnar
 • Ökad kunskap i Skåne om båtlivets sociala funktion och betydelse som hälsobefrämjande rekreationsform
 • Bättre insikt om hur båtlivet skapar mervärde och intäkter för skånska kommuner

Inom SBS finns en samlad kunskap och erfarenhet om hamn- och miljöfrågor, om båtliv och båtturism, och om segling som idrott och ungdomsverksamhet.

SBS, ställer sina samlade resurser till förfogande som

 • samtalspartner inför planering av åtgärder och insatser som kan beröra båtlivet i Skåne
 • ”expertresurs” vid utformning av hamnar, hamnområden, hamnfaciliteter och anläggningar av olika slag för båtlivet i Skåne
 • remissinstans vid beredning av ärenden som kan påverka båtlivet i Skåne

Våra kontaktpersoner är

Från Skånes Båtförbund        Kjell Holst             Tel 0734-170767