Skånes Båtförbund, bildat den 3 mars 1969, är ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen

Senast reviderade: 2022-03-05

1 § Ändamål och syfte

Förbundet är en ideell och allmännyttig förening, och dess ändamål och syfte är att verka för medlemsföreningarna inom förbundet genom

  • att främja fritidsbåtverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande
  • att främja ett aktivt fritidsliv till sjöss för vuxna och ungdomar, särskilt dess anpassning till människa, miljö och samhälle och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje samt att härvid delta i det nationella och internationella arbetet inom dessa områden
  • att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för regionala och lokala myndigheter och organisationer
  • att bedriva upplysning och utbildning rörande fritidslivet till sjöss, sjörätt, sjösäkerhet, navigation samt verka för gott sjömanskap och hänsynsfullt uppträdande till sjöss och på land
  • att främja bevarandet av farleder för fritidsbåtar, lämpliga småbåtshamnar och uppläggningsplatser med hänsyn till miljön och därigenom verka för att biträda vid skapandet av en god fritidsmiljö för småbåtslivet
  • att verka som serviceorgan i vad avser båtlivsfrågor av principiellt intresse
  • att följa utvecklingen på båtmarknaden och verka för god sjösäkerhetsstandard på fritidsbåtar och ändamålsenlig utrustning för fritidslivet till sjöss

 2 § Medlemskap

2:1
Medlemskap kan, efter skriftlig framställan, beviljas båtklubb (ideell förening) eller hamnförening (ekonomisk förening) i Skåne, som bedriver verksamhet i nära samarbete med den ideella föreningen och vars verksamhet är förenlig med förbundets stadgar.

2:2
Ansökan om medlemskap skall åtföljas av protokollsutdrag, stadgar vari framgår klubbens eller föreningens ändamål, syfte och verksamhetens art samt uppgift om styrelsens sammansättning, antalet medlemmar och antalet båtägare.

2:3
Beviljande av medlemskap beslutas av förbundsstyrelsen.

2:4
Som inträdesavgift gäller den beslutade årsavgiften för det år inträde sker. Sökes och beviljas inträde efter den 1 oktober uttages årsavgiften först nästkommande år.

2:5
Medlem i Skånes Båtförbund benämnes medlemsförening.

3 § Utträde och uteslutning

3:1
Medlemsförening som önskar utträda ur förbundet, skall göra skriftlig anmälan till förbundsstyrelsen senast före december månads utgång samt bifoga protokollsutdrag från årsmötesbeslut. Utträde kan ej beviljas om inte samtliga ekonomiska åtaganden till förbundet är fullgjorda.

3:2
Utträde beviljas av förbundsstyrelsen.

3:3
Om medlemsförening ej ställer sig till efterrättelse förbundets stadgar och stadgeenligt fattade beslut, kan förbundsstyrelsen upphäva medlemskapet.

4 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är:
·        Skånes Båtdag (årsmötet)
·        Extra båtdag
·        Förbundsstyrelsen

5 § Verksamhetsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

6 § Uppgifter från medlemsföreningarna

Medlemsförening skall under januari månad, dock allra senast den 31 januari båtförbundet tillhanda årligen bekräfta, korrigera eller insända uppgifter beträffande föreningsstyrelsens sammansättning, föreningens medlemsantal och båtantal avseende läget per den 31 december.

7 § Avgifter

Medlemsförening skall årligen erlägga av Skånes Båtdag beslutade avgift senast den 30 april.

8 § Skånes Båtdag

8:1
Båtdagen avhålles årligen under mars månad.

8:2
Båtdagen kan uppdelas i en beslutande och en allmän del.

8:3
Datum och plats för Båtdagen meddelas senast två månader i förväg.

8:4
Motion till Båtdagen skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor innan båtdagen.

8:5
Kallelse, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, föredragningslista, kommittérapporter, inkomna motioner, förslag och framställningar skall utsändas till medlemsföreningarna senast tre veckor innan båtdagen.

8:6
Röstning sker genom representanter för medlemsföreningarna.

8:7
Medlemsförening äger vid Båtdagen två röster för 0 – 50 samt därefter en röst för varje ytterligare påbörjat 50-tal föreningsmedlemmar. Varje medlemsförening erhåller dock högst fem röster. Vid röstning har närvarande representant med fullmakt från sin förening rösta med det antal röster föreningen har enligt ovan.

8:8
Representant skall kunna styrka sin rösträtt genom t.ex fullmakt eller protokollsutdrag.

8:9
Följande ärenden skall förekomma vid Båtdagens beslutande del:

1.      Upprop och fastställande av röstlängd

2.      Val av ordförande och sekreterare för Båtdagen

3.      Fråga om Båtdagen är i behörig ordning utlyst

4.       Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika rösträknare

5.       Föredragning av föregående Båtdags protokoll

6.       Behandling av förbundsstyrelsen och kommittéernas berättelser, verksamhet och förvaltning

7.       Behandling av revisorernas berättelse

8.       Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

9.       Fastställande av medlemsavgift och budget

10.     Val av förbundsstyrelse enligt 10 §

11.     Val av revisor och revisorssuppleant enligt 12 §

12.     Val av valberedning och suppleant enligt 13 §

13.     Val av ombud till Svenska Båtunionens Båtriksdag samt övriga val

14.     Övriga ärenden


9 § Extra Båtdag

9:1
Extra Båtdag skall hållas när förbundsstyrelsen så finner påkallat eller om 1/3 av förbundets medlemsföreningar gör framställning därom.

9:2
Kallelse till Extra Båtdag skall utsändas senast två veckor innan dess avhållande.

9:3
Kallelsen skall innehålla motivering för den Extra Båtdagens utlysande, föredragningslista samt handlingar gällande de ärenden som skall behandlas.

9:4
Vid Extra Båtdag kan endast sådana ärenden upptas till behandling som angivits i kallelsen och som föranlett dess inkallande.

9:5
Extra Båtdag bör såvitt möjligt även omfatta en allmän del enligt § 8:2.

9:6
Vid Extra Båtdag skall § 8:9 p 1 – 4 tillämpas.

10 § Förbundsstyrelsen

10:1
Det åligger förbundsstyrelsen, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:
·        att representera förbundet
·        att vara förbundets verkställande organ
·        att förvalta förbundets medel och ansvara för förbundets ekonomi
·        att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
·        att vid begäran biträda medlemsföreningarna vid förhandlingar med myndigheter
·        att då så befinnes nödvändigt, begära yttranden från medlemsföreningarna
·        att förbereda tid och plats för Båtdagen
·        att upprätta berättelse över förbundets verksamhet
·        att bereda inkomna motioner för Båtdagen

10:2
Förbundsstyrelsen skall bestå av följande ledamöter:
·        ordförande
·        vice ordförande
·        sekreterare
·        biträdande sekreterare
·        kassör
·        fem ledamöter

10:3
Val till styrelsen anpassas så att hälften av styrelseledamöterna väljs ena året och hälften året därpå för en period av två år. Fyllnadsval anpassas till denna ordning.

10:4
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på minst tre ledamöter.

10:5
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

11 § Firmateckning
Förbundets firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med endera av sekreteraren eller kassören.

12 § Revision

12:1
Förbundets verksamhet skall granskas av en revisorer som väljes för en tid av två år. Dessutom skall finnas en revisorssuppleant som väljs årligen för en tid av ett år det året revisor inte väljs. De avgår således växelvis vartannat år.

12:2
Kassören skall överlämna erforderliga handlingar för revision till revisorerna senast den 1 februari varje år.

12:3
Revisionsberättelsen skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor innan Skånes Båtdag.

13 § Valberedning

13:1
Valberedningen består av tre ledamöter och en suppleant vilka väljs för tiden intill nästa Båtdag. En av ledamöterna utses av Båtdagen att vara beredningens ordförande.

13:2
Ledamot av förbundsstyrelsen, revisor eller annan jävig person kan inte väljas till ledamot eller suppleant i valberedningen.

13:3
Valberedningen skall sträva efter regional fördelning av kandidater.

13:4
Valberedningen skall överlämna kandidatlista över valbara poster till förbundsstyrelsen senast fyra veckor innan Båtdagen.

14 § Beslut och val

14:1
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, om ej kvalificerad majoritet är särskilt föreskriven i dessa stadgar.

14:2
Avgöranden sker genom öppen omröstning utom då någon vid val påfordrar sluten omröstning.

15 § Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid Skånes Båtdag. För beslutets giltighet erfordras 2/3 majoritet av vid Båtdagen företrädda röster enligt upprättad röstlängd.

16 § Förbundets upplösning

16:1
Frågan om förbundets upplösning skall hänskjutas till Svenska Båtunionens ordinarie Båtriksdag.

16:2
Förbundets beslut att hänskjuta frågan om förbundets upplösning skall, för att vara giltigt,  fattas med ¾ majoritet av vid Skånes Båtdag företrädda röster enligt upprättad röstlängd.

De stadgar som antogs vid årsmöte den 12 mars 1970 har reviderats vid Båtdagar den 12 mars 1972, den 10 mars 1973, den 2 mars 1974, den 15 mars 1975, den 6 mars 1993, den 16 mars 2002, den 15 mars 2003 och den 18 mars 2006.